Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

» WSPOMAGANIE NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY

W myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r., które określa szczegółowo zasady i zadania stawiane przed publicznymi bibliotekami pedagogicznymi, służą one w szczególności wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także wspieraniu działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych.
Sposród wielu realizowanych zadań, biblioteka pedagogiczna:

 • organizuje i prowadzi wspomaganie szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej
 • organizuje i prowadzi wspomaganie bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną,
 • prowadzi działalność informacyjną i bibliograficzną,
 • inspiruje i promuje edukację czytelniczej i medialną.
W świetle określonych rozporządzeniem zadań Biblioteka proponuje szereg różnorodnych form wspomagania bibliotekarzy i bibliotek szkolnych, których przedmiotem jest wspieranie nauczycieli bibliotekarzy i bibliotek szkolnych w organizacji i zarządzaniu biblioteką szkolną oraz prowadzeniu zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz procesu samokształcenia i samodoskonalenia.

CELE OGÓLNE:
 • Utworzenie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy województwa kujawsko-pomorskiego
 • Wspomaganie procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli bibliotekarzy
 • Wspomaganie działalności bibliotek szkolnych.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
 • Diagnoza stanu, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb środowiska nauczycieli bibliotekarzy.
 • Integracja środowiska nauczycieli bibliotekarzy.
 • Wspieranie nauczycieli w zakresie pogłębiania wiedzy merytorycznej, metodycznej, organizacji warsztatu pracy oraz zarządzania biblioteką szkolną.
 • Organizowanie i wspieranie działań mających na celu promocję czytelnictwa.
 • Wspieranie realizacji podstawy programowej w szkołach na wszystkich poziomach nauczania w zakresie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym edukacji czytelniczej i medialnej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej.

WYBRANE PRZYKŁADY REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ:

 • 9 kwietnia 2014 r. gościliśmy w Bibliotece p. Marcina Wilkowskiego z Koalicji Otwartej Edukacji. Dowiedzieliśmy się m.in. co chroni prawo autorskie, czym jest domena publiczna, jakie mamy prawa jako uczestnicy kultury w ramach dozwolonego użytku osobistego i edukacyjnego, czym są wolne licencje i gdzie szukać otwartych zasobów edukacyjnych. • 9 grudnia 2013 r. Biblioteka we współpracy z Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich (Oddział w Bydgoszczy) zorganizowała spotkanie na temat "Prawno-karnej ochrony nauczyciela". Gościem specjalnym był przedstawiciel Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy – prokurator Dariusz Bebyn, który omówił zagadnienia dotyczące ochrony prawnej nauczycieli i dyrektorów szkół, ich uprawnienia i obowiązki wynikające z nadania im statusu funkcjonariusza publicznego.


 • 6 listopada 2013 r. w siedzibie Biblioteki odbyło się spotkanie, na które zaproszono nauczycieli bibliotekarzy ze szkół miasta Bydgoszczy i okolic.
  Gościem specjalnym była p. Danuta Brzezińska — prezes Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, która przedstawiła zebranym prezentację pt. "Biblioteki szkolne – stan i kierunki rozwoju" oraz "Zadania bibliotek pedagogicznych w zakresie wspomagania pracy bibliotek szkolnych".
  Dyrektor Biblioteki, p. Ewa Pronobis-Sosnowska zaprezentowała ofertę Pedagogicznej Biblioteki im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy w zakresie wspomagania nauczycieli bibliotekarzy.
  Spotkanie było okazją do rozmowy na temat potrzeb bibliotek szkolnych i nauczycieli bibliotekarzy w zakresie wspierania procesu dydaktyczno-wychowawczego, kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz realizowania tych procesów poprzez współpracę bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

KONFERENCJE

 • "Współpraca Biblioteki Pedagogicznej z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, w świetle nowych przepisów" pod takim tytułem 4 grudnia 2014 r. odbyła się II konferencja metodyczna adresowana do dyrektorów szkół i nauczycieli-bibliotekarzy zorganizowana w filii w Inowrocławiu. Kierownik Filii Anna Wójcik, omówiła ankietę diagnozującą potrzeby bibliotek szkolnych oraz przedstawiła ofertę usług bibliotecznych Filii w Inowrocławiu. W kolejnym wystąpieniu głos zabrała Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Krystyna Pęczkowska, która przedstawiła zadania Poradni w świetle nowego Rozporządzenia. Z kolei Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy, Ewa Pronobis-Sosnowska, zachęcała zebranych do dzielenia się dobrymi praktykami w zakresie swojej pracy oraz podawała przykłady takich działań ze strony PBW w Bydgoszczy. W drugiej części spotkania wystąpiła Pani Danuta Brzezińska, Prezes Rady Głównej Towarzystwa Nauczycieli-Bibliotekarzy Szkół Polskich, która przedstawiła aktualną sytuację bibliotek szkolnych, omawiając m.in. najważniejsze dokumenty i akty prawne dotyczące bibliotek szkolnych oraz problemy codzienne i funkcjonowanie bibliotekarza szkolnego w środowisku szkoły, podkreślając jego zadanie wspierania nauczycieli w procesie edukacji i wychowania ale przede wszystkim uczniów i kształcenia ich kompetencji, wiedzy i nawyków. Po wystąpieniu prelegentek nauczyciele dyskutowali o różnicach pomiędzy rzeczywistą a wzorcową rolą biblioteki w środowisku szkoły i wymieniali własne doświadczenia w tym zakresie. Konferencji towarzyszyła wystawa. • 26 lutego 2014 roku Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Filia w Inowrocławiu zorganizowała konferencję dla dyrektorów i nauczycieli – bibliotekarzy miasta i powiatu inowrocławskiego pt. „Rola i zadania bibliotek pedagogicznych w świetle nowych przepisów”, która odbyła się w siedzibie Biblioteki. Konferencja miała na celu integrację środowiska bibliotekarskiego oraz zawiązanie sieci współpracy na terenie działania biblioteki.
  Anna Wójcik - kierownik PBW filii w Inowrocławiu powitała przybyłych na konferencję gości oraz uczestników . Rozpoczęła konferencję od omówienia i przedstawienia prezentacji nawiązującej do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych(dz. U. Poz. 369). Przybliżyła zadania bibliotek jak również przekazała informacje na temat organizowania i prowadzenia wspomagania szkół i placówek oświatowych, prowadzenia działalności informacyjnej i bibliograficznej oraz inspirowania i promowania edukacji czytelniczej i medialnej, podała przykłady działań wspierających biblioteki szkolne.
  Następnie głos zabrała Magdalena Jaskulska-Hamadi - nauczyciel bibliotekarz w PBW filii w Inowrocławiu, przedstawiając prezentację pt. „Zasoby i działalność Biblioteki Pedagogicznej w Inowrocławiu”. W swoim wystąpieniu nawiązała do historii powstania Biblioteki oraz kadry kierowniczej zmieniającej się na przestrzeni blisko 60 lat. Zaprezentowała działalność Biblioteki wychodzącą poza statutowe obowiązki, ukazując między innymi: szeroką współpracę ze środowiskiem oświatowym , spotkania autorskie, prelekcje, konkursy dla uczniów na wszystkich poziomach edukacyjnych, wystawy wewnętrzne i zewnętrze oraz wiele innych dobrych praktyk w pracy dydaktycznej.
  Na zakończenie pierwszej części konferencji głos zabrała dyrektor PBW im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Ewa Pronobis -Sosnowska zwracając uwagę na ważną rolę tworzenia sieci współpracy ze szkołami.
  Konferencji towarzyszyła wystawa Nowości Wydawnictwa UKW w Bydgoszczy, na której znalazły się książki autorstwa prof. dra hab. Ryszarda Nowickiego historyka i bibliologa, wykładowcy na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, który był gościem specjalnym, rozpoczynającym II część konferencji. Znany z badania dziejów Pałuk i rodu Skórzewskich, autor wielu prac bibliologicznych i historycznych wystąpił z interesującym wykładem pt. „Powojenna ochrona książek w Polsce w latach 1944 – 1955”, uzupełniając go prezentacją z badań bibliologicznych, przedstawiającą unikalne zdjęcia, pokazujące losy książek, która wzbudziła wielkie zainteresowanie słuchaczy.
  Kolejny gość – prezes Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Danuta Brzezińska, przedstawiła sytuację bibliotek szkolnych w nawiązaniu do aktualnych przepisów oświatowych. Temat wyjątkowo zainteresował środowisko nauczycieli bibliotekarzy, wywołując ciekawą dyskusję. Podsumowania konferencji dokonała dyrektor Ewa Pronobis-Sosnowska, podkreślając rolę podnoszenia kompetencji zawodowych nauczycieli – bibliotekarzy, poprzez zacieśnianie współpracy z bibliotekami pedagogicznymi.
  Na zakończenie kierownik Filii Anna Wójcik podziękowała wszystkim zebranym. Nauczyciele konferencję opuścili z materiałami promującymi bibliotekę, bibliografiami na temat bibliotekarstwa i informacji naukowej oraz poradnikami dla nauczycieli i wychowawców, wydanymi przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. • 17 stycznia 2014 r. w Nakielskim Ośrodku Kultury odbyła się konferencja dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych powiatu nakielskiego na temat - "Nowe zadania bibliotek pedagogicznych w zakresie wspomagania szkół i nauczycieli", zorganizowana przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Mariana Rejewskiego filie w Nakle nad Notecią i Szubinie.
  Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Tomasz Miłowski - radny Rady Powiatu w Nakle nad Notecią - przewodniczący Komisji Edukacji, Promocji i Sportu, Ewa Burzyńska - dyrektor Powiatowej Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Nakle nad Notecią, Zbigniew Boczan - dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią. Konferencję rozpoczęła prezentacją pt. "Rola i zadania bibliotek pedagogicznych w świetle zmian w prawie oświatowym", Agnieszka Gąsiorowska - kierownik PBW filii w Szubinie. Z kolei Justyna Frelichowska - nauczyciel bibliotekarz w PBW filii w Nakle nad Notecią, przedstawiła działalność oraz zadania, jakie pełnią biblioteki pedagogiczne w środowisku lokalnym na przykładzie filii w Nakle nad Notecią i Szubina. Następnie wystąpiła pani Ewa Pronobis-Sosnowska - dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy, która mówiła na temat wspomagania szkół i nauczycieli w świetle nowego rozporządzenia, dotyczącego publicznych bibliotek pedagogicznych.
  Gościem specjalnym konferencji był prof. dr hab. Ryszard Nowicki - historyk, bibliolog, wykładowca UKW w Bydgoszczy, który wygłosił wykład o powojennych losach książek w Polsce, nawiązując do swojej publikacji pt. "Powojenna ochrona zbiorów bibliotek w Polsce w latach 1944 - 1955". Prezentacja ilustrowana unikalnymi zdjęciami spotkała się dużym zainteresowaniem wśród uczestników konferencji.
  Aktualną sytuację bibliotek szkolnych przedstawiła Danuta Brzezińska - prezes Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. Następnie odbyła się dyskusja, w której zabrali też głos zaproszeni goście. Podczas przerwy uczestnicy konferencji mieli okazję obejrzeć wystawę nowości wydawniczych. Cieszyła się ona dużym zainteresowaniem.
  W konferencji wzięło udział ponad trzydziestu nauczycieli bibliotekarzy, którzy na zakończenie zebrania otrzymali zestawienia bibliograficzne, dotyczące najbardziej aktualnych zagadnień, m.in. Dojrzałości szkolnej, Zagrożeń i bezpieczeństwa we współczesnym świecie, Nowych uzależnień, oraz nowości wydawniczych, a także materiały promocyjne o powiecie nakielskim, przekazane przez Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią. • 19 listopada 2013 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Filia w Żninie zorganizowała konferencję dla nauczycieli-bibliotekarzy powiatu żnińskiego pt. ”Wspierająca rola Biblioteki Pedagogicznej w Żninie”, która odbyła się w gościnnych progach Redakcji Tygodnika Pałuki. Konferencja miała na celu integrację środowiska bibliotekarskiego. Gościem specjalnym spotkania był prof. dr hab. Ryszard Nowicki historyk i bibliolog, wykładowca na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, badacz dziejów Pałuk i rodu Skórzewskich, autor licznych prac bibliologicznych i historycznych. W latach 90-tych współpracował ze Żnińskimi Zeszytami Historycznymi, w których publikował swoje teksty z historii Pałuk. Konferencję rozpoczęła Barbara Balkiewicz kierownik PBW Filii w Żninie, która po powitaniu gości przedstawiła prezentację „Rola i zadania Biblioteki Pedagogicznej w Żninie”, przybliżając zebranym działalność placówki, szczególnie przykłady dobrych praktyk zakresie pracy dydaktycznej i współpracy ze szkołami.
  Następnie wystąpił prof. dr hab. Ryszard Nowicki ze swoim wykładem „Powojenna ochrona książek w Polsce w latach 1944-1955” mówiącym o trudnych losach książek po wojnie nawiązując do swojej najnowszej publikacji. Prezentacja ilustrowana unikalnymi zdjęciami spotkała się z dużym zainteresowaniem słuchaczy.
  Po przerwie kawowej głos zabrała dyrektor PBW w Bydgoszczy Ewa Pronobis-Sosnowska, która w swoim wystąpieniu pt.: „Wspomaganie szkół i nauczycieli w świetle nowego rozporządzenia dotyczącego publicznych bibliotek pedagogicznych” mówiła o nowych zadaniach bibliotek pedagogicznych, ilustrując to przykładami różnych form aktywności edukacyjnej w PBW i filiach.
  Co jest prawdą, a co mitem w popularnych opiniach na temat awansu zawodowego przedstawiła kierownik Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego PBW w Bydgoszczy Ewa Bedełek w swojej prezentacji „Awans zawodowy nauczycieli bibliotekarzy – fakty i mity”.
  Na zakończenie konferencji wystąpił redaktor naczelny Tygodnika Lokalnego „Pałuki” Dominik Księski, który mówił o przyszłości prasy drukowanej i internetowej. Temat ten wywołał żywą dyskusję wśród uczestników konferencji. Następnie wszyscy zostali zaproszeni do zwiedzenia redakcji „Pałuk”. Dla uczestników konferencji wydział promocji Urzędu Miejskiego w Żninie przekazał albumy i materiały promocyjne o Żninie, które rozdano na zakończenie spotkania.
  Nauczyciele-bibliotekarze podkreślali wartość tego spotkania, które było okazją do zacieśnienia współpracy PBW i bibliotek szkolnych oraz doskonalenia kompetencji zawodowych nauczycieli - bibliotekarzy. Konferencja ta była początkiem cyklu spotkań warsztatowych w Bibliotece Pedagogicznej w Żninie z nauczycielami-bibliotekarzami powiatu żnińskiego. • 19 października 2013 r. odbyła się konferencja przygotowana przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką Filię w Mogilnie. Spotkanie dzięki zaangażowaniu uczestników pozwoliło wskazać możliwe obszary współpracy PBW ze szkołami powiatu mogileńskiego. Konferencja była jednym z elementów VI Powiatowych Targów Edukacyjnych organizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Zespole Szkół w Mogilnie. Filia w Mogilnie zaprezentowała także swoje zbiory na stoisku podczas targów.
  Danuta Krajewska, kierownik PBW Filii w Mogilnie przedstawiła zgromadzonym na spotkaniu nauczycielom bibliotekarzom prezentację pt.: Nowa rola Biblioteki Pedagogicznej w Mogilnie, która miała za zadanie przybliżyć obecną działalność Biblioteki. Ewa Pronobis-Sosnowska, dyrektor PBW w Bydgoszczy poruszyła temat: Wspomaganie szkół i nauczycieli w świetle nowego rozporządzenia dotyczącego publicznych bibliotek pedagogicznych, który wywołał dyskusję nad możliwościami współpracy Biblioteki Pedagogicznej w Mogilnie z bibliotekarzami ze szkół z powiatu mogileńskiego. Prezentację Awans zawodowy nauczycieli bibliotekarzy – fakty i mity przedstawiła Ewa Bedełek, kierownik Wydziału Bibliograficzno-Informacyjnego PBW w Bydgoszczy, ekspert ds. awansu zawodowego. Zagadnienie Public Relations w pracy nauczyciela bibliotekarza omówiła Kinga Gąska, nauczyciel bibliotekarz z Filii w Mogilnie.
  Spotkanie to zapoczątkowało cykl konferencji, które będą odbywać się w filiach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy. Są one okazją do zapoznania się z działalnością bibliotek pedagogicznych, doskonalenia kompetencji zawodowych nauczycieli bibliotekarzy oraz zacieśnienia współpracy PBW z bibliotekami szkolnymi.

Powrót