Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

» EDUKACJA REGIONALNA

WIELOKULTUROWOŚĆ WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO - WYZWANIA EDUKACYJNE
Projekt edukacji regionalnej w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy i jej 9-ciu Filiach.

 • Cel ogólny:

  Popularyzacja i propagowanie wiedzy o regionie kujawsko-pomorskim poprzez wspomaganie szkół i nauczycieli w procesie dydaktycznym, opartym na realizowaniu projektów z zakresu edukacji regionalnej


 • Cele operacyjne:

  Odnajdywanie swoich korzeni kulturowych i ugruntowanie własnej tożsamości
  Stymulowanie różnorodności poprzez promowanie własnego dziedzictwa kulturowego
  Kształtowanie postaw szacunku i tolerancji wobec odmienności, nawiązywanie dialogu, przeciwdziałanie postawom ksenofobicznym


 • Cele szczegółowe:

  Ocalić pamięć o ludziach, którzy tu żyli, pracowali i umierali
  Gromadzić, opracowywać, przechowywać oraz udostępniać archiwalne i materialne pamiątki i dokumenty związane ze środowiskiem lokalnym
  Sławić swoją „małą ojczyznę” poprzez popularyzację dziedzictwa kulturowego
  Wychowywać młodzież w duchu szacunku dla przeszłości i cnót obywatelskich oraz etycznych
  Wzmacniać poczucie własnej wartości
  Upowszechniać wielowiekowe tradycje środowiska lokalnego
  Pobudzać naukowe, sportowe i artystyczne (literackie, plastyczne, reżyserskie, muzyczne) talenty młodzieży

Biblioteka i jej Filie gromadzą, opracowują, przechowują i udostępniają zbiory, dokumentujące dziedzictwo kulturowe na obszarze całego Województwa. Posiadają bogatą ofertę lekcji z zakresu edukacji regionalnej, wystaw czasowych i stałych oraz konkursów tematycznych. Ustawa o samorządzie województwa nakłada na jego władze obowiązek pielęgnowania polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, a także pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej. Dzięki dysponowaniu różnorodnym zasobami, Biblioteka i jej Filie wpisują się w realizację tego zadania poprzez wspomaganie szkół i nauczycieli w ich działalności edukacyjnej w tym zakresie. Głównym celem projektu edukacji regionalnej jest budowanie tożsamości regionalnej poprzez zapoznanie mieszkańców z historią i walorami Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którego jesteśmy mieszkańcami.